STAŇ SA EXPERTOM NA REČ ČÍSEL A NA ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ PREDPISY

ŠTUDUJ ÚČTOVNÍCTVO A DANE

PREZENČNÉ ŠTÚDIUM | 3 ROKY | UKONČENÉ TITULOM BC.

CHCEŠ MAŤ PRAKTICKÝ ZÁKLAD PRI UPLATNENÍ NA TRHU PRÁCE? CHCEŠ, ABY ŤA UČIL PRIAMO ODBORNÍK NA ÚČTOVNÍCTVO ALEBO DAŇOVÝ PORADCA ZAPÍSANÝ V KOMORE PORADCOV ČR?

CHCEŠ BYŤ ATRAKTÍVNY PRE SVOJHO BUDÚCEHO ZAMESTNÁVATEĽA ?

CHCEŠ ŤAŽIŤ Z TOHO, ŽE V RÁMCI ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V SYSTÉME ACCA BUDEŠ MAŤ UZNANÝ VEĽKÝ POČET SKÚŠOK?

CHCEŠ SA PROFILOVAŤ AKO EXPERT V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA, DANÍ A FINANCIÍ?

CHCEŠ BYŤ PRIPRAVENÝ NA NOVÉ TRENDY A VÝZVY, KTORÉ TOTO PROFESIJNÉ ZAMERANIE PRINÁŠA?

Program Účtovníctvo a dane má mnoho silných stránok. Jednou z nich je, že získal certifikáciu medzinárodne uznávanej inštitúcie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), čo je zárukou a ukazovateľom kvality tohto študijného programu aj v medzinárodnom porovnaní. Táto skutočnosť značne uľahčuje tvoje ďalšie sebavzdelávanie v systéme ACCA, ktorý predstavuje celosvetovo uznávanú platformu.

Na vyučovaní sa podieľajú akademici, ktorí sú zároveň dlhoročnými praktikmi a o svoje znalosti a skúsenosti sa delia s nastupujúcou generáciou. Ide o odborníkov na účtovníctvo s dlhoročnou praxou, daňových poradcov zapísaných v Komore daňových poradcov ČR, advokátov zapísaných na zozname Českej advokátskej komory.

 

ŠTÚDIUM PROGRAMU ÚČTOVNÍCTVO A DANE JE PRE TEBE JASNÁ VOĽBA!

ČO ŤA ČAKÁ?

PRAKTICKY ZAMERANÉ VYUČOVANIE

240 HOD. PRAXE

PROFESIJNÝ SOFTVÉR

MOŽNOSŤ PRACOVAŤ POPRI ŠTÚDIU

VYUČUJÚCI Z FIRIEM

POZRI, ČO O PROGRAME ÚČTOVNÍCTVO A DANE HOVORIA ŠTUDENTI

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

VLASTNÉ PODNIKANIE

PRÁCA S ÚČTOVNÝMI PROGRAMAMI

Veronika, študentka 3. ročníka Účtovníctvo a dane

„Vďaka programu Účtovníctvo a dane som sa dostala k práci, ktorá ma baví a napĺňa.“

„Tento program by mal ísť študovať ten, kto sa chce realizovať v daňovej alebo účtovnej firme alebo chce viesť svoje vlastné podnikanie. Ak chcete získať odborné a praktické znalosti, tak program Účtovníctvo a dane je práve pre vás.“

„Na praktickom vyučovaní sa mi najviac páči práca s účtovnými programami.“

PRÁCA S ÚČTOVNÝMI PROGRAMAMI

VYUČUJÚCI Z PRAXE

VECI VYUŽITEĽNÉ V PRAXI

Adéla, študentka 3. ročníka Účtovníctvo a dane

„Účtovníctvo a dane som si vybrala preto, lebo iná škola ho neponúka a je v ňom obsiahnuté naozaj všetko. Na študijnom programe Účtovníctvo a dane ma najviac baví, že je využiteľný v praxi a že sú to veci, ktoré sú potrebné v každodennom živote.“

„Na praktickom vyučovaní sa mi najviac páči, že ho učia ľudia z praxe a vysvetľujú nám ho priamo na príkladoch z praxe.“

SPOLUPRÁCA S ACCA

NA ČO SA MÔŽEŠ TEŠIŤ?

praktické úlohy

medzinárodné súťaže

možnosť práce popri štúdiu

nadväzujúce štúdium

sebavzdelávanie nad rámec vyučovania

benefity medzinárodného certifikátu študijného programu

PROFIL ABSOLVENTA PROGRAMU ÚČTOVNÍCTVO A DANE

Ako absolvent programu Účtovníctvo a dane budeš rozumieť financiám, účtovníctvu a daniam v nevyhnutných väzbách a súvislostiach. Uplatnenie absolventov je veľmi široké a nie je limitované iba oblasťou účtovníctva a daní.

Budeš rozumieť reči čísel natoľko, že rečou čísel dokážeš chod podniku nielen opísať, ale čísla aj správne interpretovať, preto budeš pre chod podniku nenahraditeľný. Dokážeš viesť komplexne účtovnú a daňovú agendu podnikateľských subjektov a nebudú ti cudzie ani vybrané oblasti občianskeho a korporátneho práva. Dokážeš identifikovať existujúce finančné riziká a navrhnúť prostriedky vedúce k ich eliminácii.

Program je prakticky zameraný tak, aby absolventi boli schopní čeliť novým výzvam a problémom, ktorých v oblasti financií, účtovníctva a daní nie je nikdy málo: aj tu platí Druckerovo pravidlo, že „jedinou istotou je zmena“.

PREČÍTAJ SI, ČO O PROGRAME ÚČTOVNÍCTVO A DANE HOVORIA ABSOLVENTI

Ing. Klára Slámová, daňová poradkyňa a účtovníčka

Som absolventkou programu Účtovníctvo a dane a nadväzujúceho programu Účtovníctvo a finančné riadenie podniku. Štúdium programu Účtovníctvo a dane ma veľmi dobre pripravilo na skúšky na daňového poradcu, ktoré som úspešne zložila tento rok.

V súčasnosti pracujem v účtovnej, daňovej a audítorskej spoločnosti AKONT AUDIT s. r. o. V spoločnosti sa angažujem vo všetkých odvetviach, v ktorých firma poskytuje služby.

Počas štúdia mi najviac dala prax v treťom ročníku, ktorú som vykonávala práve v spoločnosti AKONT AUDIT. Boli veľmi prekvapení mojimi znalosťami, ktoré som získala v škole, preto mi pred ukončením nadväzujúceho štúdia ponúkli prácu na plný úväzok.

Čítať ďalej ↓

UCHÁDZAČOM O ŠTÚDIUM BY SOM CHCELA ODKÁZAŤ, ABY NEVÁHALI A VYUŽILI VŠETKY MOŽNOSTI, KTORÉ PONÚKA FAKULTA PODNIKATEĽSKÁ VUT V BRNE.

Ing. Martina Trögnerová, Senior finančný analytik

Na mojom zamestnaní ma najviac baví to, že práca nie je stereotypná a stále sa učím nové veci. Každý deň je výzvou. Najväčšou výhodou je, že pri svojej práci používam logické a analytické myslenie a je to trochu aj detektívna práca. Lebo hľadať chyby v účtovníctve je mnohokrát zložitejšie než samotné účtovanie.

Štúdium programu Účtovníctvo a dane na FP VUT v Brne ma pripravilo praktickými predmetmi na skutočnú prax. Neštudovali sme iba teóriu, ale naučili sme sa, ako všetko funguje v praxi. Veľmi nám pritom pomohli vyučujúci, pretože mnohí z nich boli práve z praxe. Štúdium ma pripravilo na to stať sa dobrou účtovníčkou, ktorá má prehľad o podniku ako o komplexnom celku.

Najväčšou výhodou tohto odboru je komplexný pohľad na účtovníctvo a dane, čo môžu študenti využiť buď v zamestnaní, alebo ako podnikatelia. Tento odbor ponúka študentom pohľad na všetky finančné odvetvia v podniku.

Budúcim študentom by som chcela odkázať, aby sa zamerali na predmety, ktoré ich bavia, a venovali sa im ozaj naplno, napríklad si popri štúdiu skúsili nájsť stáž vo firme, potom lepšie pochopia aplikáciu teórie v praxi. Sama som popri štúdiu absolvovala stáž v účtovnej kancelárii a môžem len odporučiť. Keby som mohla byť znova študentkou, snažila by som využiť všetky možné programy, ktoré fakulta ponúka, napríklad projekty, výmenné pobyty a ďalšie.

Program Účtovníctvo a dane je medzi zamestnávateľmi prestížny a uznávaný, lebo ponúka skutočne široký záber, čo sa týka účtovníctva, daní a podnikových financií. Preto absolvent tohto študijného programu môže zamestnávateľovi ponúknuť skutočne bohaté vedomosti.

Čítať ďalej ↓

UCHÁDZAČOM O ŠTÚDIUM BY SOM RADA ODKÁZALA: AK VÁS BAVÍ ÚČTOVNÍCTVO, CHOĎTE DO TOHO! JA SOM BOLA NADŠENÁ, ČO VŠETKO SOM SA NAUČILA A ČO VŠETKO MI TENTO ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MÔJ PROFESIJNÝ RAST DAL.

ČO ZAHŔŇA ŠTÚDIUM PROGRAMU ÚČTOVNÍCTVO A DANE? 

Študijný plán a predmety sú koncipované tak, aby každý získal schopnosti riešiť praktické problémy a úlohy. Vrcholom praktickej prípravy je okrem absolvovanej praxe predmet zameraný na kompletné spracovanie účtovnej a daňovej agendy vo fiktívnom podnikateľskom subjekte.

V 3. ročníku sa učí aj predmet zameraný na vybrané zložitejšie hospodárske operácie a ich riešenie.

Zámerom a cieľom štúdia v rámci programu Účtovníctvo a dane v spojení s nadväzujúcim štúdiom Účtovníctvo a finančné riadenie podniku je pripraviť absolventov na koncepčné zmeny, ktoré úpravu účtovníctva a daňových systémov čakajú. V súčasnosti sa pripravuje nová právna úprava účtovníctva v ČR; zmeny nepochybne čakajú aj daňový systém ČR.

Podľa tvojich preferencií a záujmu si môžeš zvoliť tému bakalárskej práce, ktorá nezahŕňa iba oblasti účtovníctva a daní, ale aj vybrané oblasti práva, financií alebo ekonomiku podniku v širšom zmysle.

AKO PREBIEHA VYUČOVANIE?

Čaká ťa riešenie praktických úloh a problémov, ktoré nadväzuje na teoretické základy a prípravu. Veľkej obľube sa pre praktickú stránku veci tešia napr. predmety z oblasti práva, kde vyučovanie vedú advokáti s dlhoročnou praxou v príslušných odboroch. Svoje obľúbené predmety si tu nájde každý.

V rámci voliteľných predmetov budeš mať možnosť sa ďalej profilovať vo svojej vybranej oblasti záujmu, môžeš si zvoliť aj z predmetov vyučovaných v anglickom jazyku.

Vďaka predmetom prvého ročníka získaš nevyhnutný základ pre nadväzujúce ročníky s tým, že od druhého ročníka sú obsahom štúdia predovšetkým profilové predmety. V rámci nich sa zoznámiš nielen s právnym rámcom, ale aj s praktickým riešením príslušných problémov a úloh (to zahŕňa napr. vedenie účtovných a súvisiacich agend, vyplňovanie daňových priznaní).

Vyučovanie je zamerané na porozumenie a schopnosť praktického aplikovania získaných poznatkov. Nevyhnutnou súčasťou študijného plánu je aj prax, ktorej je prispôsobený rozvrh – budeš tak mať dostatočný priestor na jej absolvovanie. Na vyučovaní sa v mnohých prípadoch podieľajú priamo odborníci z praxe – daňoví poradcovia, advokáti, osoby vedúce účtovné agendy atď.

Výhodou pre možné vycestovanie do zahraničia v rámci pracovnej stáže alebo štúdia je veľký počet zmluvných partnerov (univerzít) Fakulty podnikateľskej.

SILNOU STRÁNKOU ŠTUDENTOV A ABSOLVENTOV PROGRAMU ÚČTOVNÍCTVO A DANE JE ZÍSKANIE UCELENÉHO POHĽADU NA CHOD A FUNGOVANIE PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV S DÔRAZOM NA FINANCIE, ÚČTOVNÍCTVO A DANE. BUDETE ROZUMIEŤ REČI ČÍSEL A TO JE NIEČO, ČO BUDE TREBA VŽDY A ZA VŠETKÝCH PODMIENOK.

LÁKA ŤA ÚČTOVNÍCTVO A DANE, CHCEŠ ŠTUDOVAŤ NA FP VUT V BRNE?

PODAŤ SI E-PRIHLÁŠKU >

VIAC O PREDMETOCH
A PRIHLÁŠKACH SA DOZVIEŠ TU

webdesign ADWAY 2020